Vi avventar svar frå styret i Elveigarlaget og vil halde oss orientert om lokale og sentrale styresmakter sin råd om korleis vi best kan hindre spreiing av viruset.
Vi kan difor ikkje seie noko meir om når fisketrekking kan gjennomførast.

Styret